میزان استراحت بعد از ورزش

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۰:۲۷:۵۴

استراحت

اشتباهی که خیلی ها بعد از ورزش کردن انجام میدهند استراحت است بعد از ورزش به شدت دنبال زمانی برای استراحت روی مبل، صندلی و یا روی تخت هستید. این اشتباه بزرگی است.
استراحت بعد از ورزش حیاتی است، عضلات نیاز به بازسازی و بدن نیاز به استراحت دارد اما در این مرحله باید فعال باشید. به دو دلیل:
اول اینکه با ادامه انجام حرکات سبک مفاصل شما بیشتر نرمش و حرکت می کنند و دوم اینکه با فعالیت بعد از ورزش کالری بیشتری می سوزانید.
اگر می خواهید وزن کم کنید میزان کالری که از فعالیتهای بعد از ورزش می سوزانید میتواند در موفقیت یا عدم موفقیت در میزان کاهش وزن تاثیر داشته باشد.
این مقدار از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما با فعال ماندن در طول روز می توانید به سادگی در طول روز صدها کاری بیشتری بسوزانید حتی بیشتری از وقتی که در حال ورزش هستید.